۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی اختصاص یافت

۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی اختصاص یافت
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.

۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی اختصاص یافت

نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.
۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی اختصاص یافت

ممکن است بپسندید...