اسکان غیر دانشجویان در خوابگاه های غیردولتی محدود شد

اسکان غیر دانشجویان در خوابگاه های غیردولتی محدود شد
رئیس شورای نظارت بر خوابگاه‌های غیردولتی در استان تهران از اعمال محدودیت اسکان غیر دانشجویی در این خوابگاه‌ها خبر داد.

اسکان غیر دانشجویان در خوابگاه های غیردولتی محدود شد

رئیس شورای نظارت بر خوابگاه‌های غیردولتی در استان تهران از اعمال محدودیت اسکان غیر دانشجویی در این خوابگاه‌ها خبر داد.
اسکان غیر دانشجویان در خوابگاه های غیردولتی محدود شد

ممکن است بپسندید...