دعای رهبر انقلاب اسلامی در پایان شب آخر مراسم سوگواری ایّام فاطمیّه

دعای رهبر انقلاب اسلامی در پایان شب آخر مراسم سوگواری ایّام فاطمیّه
دعای رهبر انقلاب اسلامی در پایان شب آخر مراسم سوگواری ایّام فاطمیّه پایان بخش این مراسم بود.

دعای رهبر انقلاب اسلامی در پایان شب آخر مراسم سوگواری ایّام فاطمیّه

دعای رهبر انقلاب اسلامی در پایان شب آخر مراسم سوگواری ایّام فاطمیّه پایان بخش این مراسم بود.
دعای رهبر انقلاب اسلامی در پایان شب آخر مراسم سوگواری ایّام فاطمیّه

ممکن است بپسندید...