کارگاه مبل سازی در خیابان دماوند آتش گرفت/ آتش سوزی بدون مصدوم

کارگاه مبل سازی در خیابان دماوند آتش گرفت/ آتش سوزی بدون مصدوم
کارگاه مبل سازی به وسعت دو هزار متر در خیابان دماوند آتش گرفت و این آتش سوزی مصدومی نداشت.

کارگاه مبل سازی در خیابان دماوند آتش گرفت/ آتش سوزی بدون مصدوم

کارگاه مبل سازی به وسعت دو هزار متر در خیابان دماوند آتش گرفت و این آتش سوزی مصدومی نداشت.
کارگاه مبل سازی در خیابان دماوند آتش گرفت/ آتش سوزی بدون مصدوم

ممکن است بپسندید...