«آشفتگی» فریدون جیرانی

«آشفتگی» فریدون جیرانی
«آشفتگی» جدیدترین ساخته فریدون جیرانی از روز ۱ اسفندماه در تهران جلوی دوربین رفت.

«آشفتگی» فریدون جیرانی

«آشفتگی» جدیدترین ساخته فریدون جیرانی از روز ۱ اسفندماه در تهران جلوی دوربین رفت.
«آشفتگی» فریدون جیرانی

ممکن است بپسندید...