تسکین سریع درد با فرورفتن در آب یخ

تسکین سریع درد با فرورفتن در آب یخ
پژوهشگران می‌گویند که فرورفتن در آب سرد می‌تواند درد را فوراً تسکین دهد. شاید این امر برای سرعت بخشیدن به بهبود بعد از جراحی‌های دردناک، ارزش بررسی داشته‌باشد.

تسکین سریع درد با فرورفتن در آب یخ

پژوهشگران می‌گویند که فرورفتن در آب سرد می‌تواند درد را فوراً تسکین دهد. شاید این امر برای سرعت بخشیدن به بهبود بعد از جراحی‌های دردناک، ارزش بررسی داشته‌باشد.
تسکین سریع درد با فرورفتن در آب یخ

ممکن است بپسندید...