گفت و شنود؛ آهسته ران!

گفت و شنود؛ آهسته ران!
طرف می‌گفت سعدی یک جوری میگه ‌ای‌ساربان آهسته‌ران که انگار شترهای قرن هفتم ۱۸۰ کیلومتر سرعت می‌رفتند!!

گفت و شنود؛ آهسته ران!

طرف می‌گفت سعدی یک جوری میگه ‌ای‌ساربان آهسته‌ران که انگار شترهای قرن هفتم ۱۸۰ کیلومتر سرعت می‌رفتند!!
گفت و شنود؛ آهسته ران!

ممکن است بپسندید...