16 اسفند سالگرد «احمد عزیزی» برگزار می‌شود

16 اسفند سالگرد «احمد عزیزی» برگزار می‌شود
زینب عزیزی گفت: قرار است این مراسم روز شانزدهم اسفندماه، به کوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری برگزار شود.

16 اسفند سالگرد «احمد عزیزی» برگزار می‌شود

زینب عزیزی گفت: قرار است این مراسم روز شانزدهم اسفندماه، به کوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری برگزار شود.
16 اسفند سالگرد «احمد عزیزی» برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...