افت شاخص کسب و کار به روایت آمار در پاییز ۹۶

افت شاخص کسب و کار به روایت آمار در پاییز ۹۶
گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از محیط کسب و کار در پاییز ۹۶، نشان می‌دهد که فضای کسب و کار در این فصل نسبت به فصل گذشته با عقبگرد مواجه شده و مولفه‌های کسب و کار به سمت معکوس حرکت کرده است.

افت شاخص کسب و کار به روایت آمار در پاییز ۹۶

گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از محیط کسب و کار در پاییز ۹۶، نشان می‌دهد که فضای کسب و کار در این فصل نسبت به فصل گذشته با عقبگرد مواجه شده و مولفه‌های کسب و کار به سمت معکوس حرکت کرده است.
افت شاخص کسب و کار به روایت آمار در پاییز ۹۶

ممکن است بپسندید...