تخلیه ۴ هزار شهروند مسکو از یک فروشگاه در پی تهدید به بمبگذاری

تخلیه ۴ هزار شهروند مسکو از یک فروشگاه در پی تهدید به بمبگذاری
منابع محلی روسیه از تخلیه ۴ هزار تن از شهروندان مسکو از یک فروشگاه و در پی اعلام تهدید به بمبگذاری در این محل خبر دادند.

تخلیه ۴ هزار شهروند مسکو از یک فروشگاه در پی تهدید به بمبگذاری

منابع محلی روسیه از تخلیه ۴ هزار تن از شهروندان مسکو از یک فروشگاه و در پی اعلام تهدید به بمبگذاری در این محل خبر دادند.
تخلیه ۴ هزار شهروند مسکو از یک فروشگاه در پی تهدید به بمبگذاری

ممکن است بپسندید...