قدرت‌های بزرگ می‌خواهند فرهنگ خود را بر دیگران تحمیل کنند

قدرت‌های بزرگ می‌خواهند فرهنگ خود را بر دیگران تحمیل کنند
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش ملی علوم و معارف دفاع مقدس در آموزش و پرورش گفت: قدرت های بزرگ امروز می خواهند فرهنگ خود را بر دیگران تحمیل کنند.

قدرت‌های بزرگ می‌خواهند فرهنگ خود را بر دیگران تحمیل کنند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش ملی علوم و معارف دفاع مقدس در آموزش و پرورش گفت: قدرت های بزرگ امروز می خواهند فرهنگ خود را بر دیگران تحمیل کنند.
قدرت‌های بزرگ می‌خواهند فرهنگ خود را بر دیگران تحمیل کنند

ممکن است بپسندید...