قرارگاه جهادی امام صادق(ع) آزاد ماهشهر به عنوان ​قرارگاه جهادی برتر خوزستان معرفی شد

قرارگاه جهادی امام صادق(ع) آزاد ماهشهر به عنوان ​قرارگاه جهادی برتر خوزستان معرفی شد
قرارگاه جهادی امام صادق(ع) دانشگاه آزاد ماهشهر در همایش اعتلای مديران و نخبگان جهادی که در اهواز برگزار شد، به عنوان ​قرارگاه جهادی برتر خوزستان معرفی شد.

قرارگاه جهادی امام صادق(ع) آزاد ماهشهر به عنوان ​قرارگاه جهادی برتر خوزستان معرفی شد

قرارگاه جهادی امام صادق(ع) دانشگاه آزاد ماهشهر در همایش اعتلای مديران و نخبگان جهادی که در اهواز برگزار شد، به عنوان ​قرارگاه جهادی برتر خوزستان معرفی شد.
قرارگاه جهادی امام صادق(ع) آزاد ماهشهر به عنوان ​قرارگاه جهادی برتر خوزستان معرفی شد

ممکن است بپسندید...