نخستین رویداد ملی ایده بازار صنعت حمل و نقل در دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌شود

نخستین رویداد ملی ایده بازار صنعت حمل و نقل در دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌شود
نخستین رویداد ملی ایده بازار صنعت حمل و نقل چهاردهم اسفند با حضور ایده‌پردازان و پژوهشگران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.

نخستین رویداد ملی ایده بازار صنعت حمل و نقل در دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌شود

نخستین رویداد ملی ایده بازار صنعت حمل و نقل چهاردهم اسفند با حضور ایده‌پردازان و پژوهشگران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.
نخستین رویداد ملی ایده بازار صنعت حمل و نقل در دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...