نظام خانواده بحرانی‌ترین دوران خود را در طول تاریخ طی می‌کند

نظام خانواده بحرانی‌ترین دوران خود را در طول تاریخ طی می‌کند
رئیس دانشگاه پیام‌نور سنندج گفت: اکنون نظام خانواده بحرانی‌ترین دوران خود را در طول تاریخ طی می‌کند؛ متاسفانه ساختار‌ها اجازه نمی‌دهند روابط بین دو نفر مبتنی بر آن موردی که صریح و صحیح است، باشد.

نظام خانواده بحرانی‌ترین دوران خود را در طول تاریخ طی می‌کند

رئیس دانشگاه پیام‌نور سنندج گفت: اکنون نظام خانواده بحرانی‌ترین دوران خود را در طول تاریخ طی می‌کند؛ متاسفانه ساختار‌ها اجازه نمی‌دهند روابط بین دو نفر مبتنی بر آن موردی که صریح و صحیح است، باشد.
نظام خانواده بحرانی‌ترین دوران خود را در طول تاریخ طی می‌کند

ممکن است بپسندید...