سخنان عراقچی همگرایی داخلی را افزایش می‌دهد/ باید هزینه‌های اخلال در اجرای برجام را به آمریکا فهماند

سخنان عراقچی همگرایی داخلی را افزایش می‌دهد/ باید هزینه‌های اخلال در اجرای برجام را به آمریکا فهماند
کارشناس مسائل سیاسی گفت: برجام در حال حاضر ماهیت حقیقی خود را نشان می‌دهد و ضرورت دارد جمهوری اسلامی مواضعی را به طور جدی اراده خود را در صحنه به لحاظ عملیاتیشان دهد.

سخنان عراقچی همگرایی داخلی را افزایش می‌دهد/ باید هزینه‌های اخلال در اجرای برجام را به آمریکا فهماند

کارشناس مسائل سیاسی گفت: برجام در حال حاضر ماهیت حقیقی خود را نشان می‌دهد و ضرورت دارد جمهوری اسلامی مواضعی را به طور جدی اراده خود را در صحنه به لحاظ عملیاتیشان دهد.
سخنان عراقچی همگرایی داخلی را افزایش می‌دهد/ باید هزینه‌های اخلال در اجرای برجام را به آمریکا فهماند

ممکن است بپسندید...