سوریه، هوشیار و دست به ماشه

سوریه، هوشیار و دست به ماشه
خبر‌های مختلف بیانگر آن است که توطئه مهم و ترکیبی علیه سوریه با «شکست اولیه» مواجه شده و چنانچه غفلت شود می‌تواند بازتولید شده و تأثیر مهمی بر تحولات امنیتی و سیاسی سوریه و منطقه برجای بگذارد.

سوریه، هوشیار و دست به ماشه

خبر‌های مختلف بیانگر آن است که توطئه مهم و ترکیبی علیه سوریه با «شکست اولیه» مواجه شده و چنانچه غفلت شود می‌تواند بازتولید شده و تأثیر مهمی بر تحولات امنیتی و سیاسی سوریه و منطقه برجای بگذارد.
سوریه، هوشیار و دست به ماشه
!0===a.adult)&&”0″===ds

ممکن است بپسندید...