گل گرفتن را از خودمان شروع کنیم

گل گرفتن را از خودمان شروع کنیم
احمد نجفی درب شورای صنفی نمایش را گل گرفت؛ ایکاش گل هم نمادی میشد علیه ناکارامدی‌ها؛ ایکاش گل هم میشد نمادی علیه سوزاندن و زنده به گور کردن استعداد ها…

گل گرفتن را از خودمان شروع کنیم

احمد نجفی درب شورای صنفی نمایش را گل گرفت؛ ایکاش گل هم نمادی میشد علیه ناکارامدی‌ها؛ ایکاش گل هم میشد نمادی علیه سوزاندن و زنده به گور کردن استعداد ها…
گل گرفتن را از خودمان شروع کنیم
2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb

ممکن است بپسندید...