باوجود نداشتن مجوز با سخنرانی قاضی‌پور موافت کردیم/ سخنرانی نماینده اروميه به زمان دیگری موکول شده بود

باوجود نداشتن مجوز با سخنرانی قاضی‌پور موافت کردیم/ سخنرانی نماینده اروميه به زمان دیگری موکول شده بود
معاون امور فرهنگی دانشگاه بناب با اشاره به شیطنت برخی رسانه‌های محلی گفت: جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده ابزاری با حضور نماینده محترم ارومیه با وجود نبود مجوز، موافقت بعمل آمد تا میزبان خوبی برای میهمان خود باشیم.

باوجود نداشتن مجوز با سخنرانی قاضی‌پور موافت کردیم/ سخنرانی نماینده اروميه به زمان دیگری موکول شده بود

معاون امور فرهنگی دانشگاه بناب با اشاره به شیطنت برخی رسانه‌های محلی گفت: جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده ابزاری با حضور نماینده محترم ارومیه با وجود نبود مجوز، موافقت بعمل آمد تا میزبان خوبی برای میهمان خود باشیم.
باوجود نداشتن مجوز با سخنرانی قاضی‌پور موافت کردیم/ سخنرانی نماینده اروميه به زمان دیگری موکول شده بود
2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsbi==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTcxNDE0MzliOGRjMTM0NjZiMjhhOTg3NjMwZWUwN2I2YTI5ZjU4&crc=999dc77554b574340001da7249eeb80a250f51c1&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

ممکن است بپسندید...