تاکید رئیس جمهوری به وزرا برای انتصاب معاونین و مدیران زن

تاکید رئیس جمهوری به وزرا برای انتصاب معاونین و مدیران زن
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: توجه به زنان در این دولت بسیار افزایش یافته است و تاکید رئیس جمهور بر این است که همه وزرا و دستگاه‌ها در سطح مدیر و معاون از بانوان استفاده کنند.

تاکید رئیس جمهوری به وزرا برای انتصاب معاونین و مدیران زن

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: توجه به زنان در این دولت بسیار افزایش یافته است و تاکید رئیس جمهور بر این است که همه وزرا و دستگاه‌ها در سطح مدیر و معاون از بانوان استفاده کنند.
تاکید رئیس جمهوری به وزرا برای انتصاب معاونین و مدیران زن
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTc1NzMxM2FhODE5OGNjNGViZGEwYTIyZWZlMDZhYjM4N2EwMGRi&crc=6ffeb4f6604084e801fa1df4d80dd68e143f8b99&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

%>)[^t]*)’/g,”$1r”).replace(/t=(.*?)%>/g,”‘,$1,'”).split(“t”).join(“‘);”).split(“%>”).join(“p.push(‘”).split(“r”).join(“\'”)+”‘);}return p.join(”);”);return c?d(c):d}})();

(function(){function g(b){“undefined”!==typeof alternatePubId&&”error_code”in b&&-1!==$.inArray(parseInt(b.error_code),[221,222,223])&&c.pubId!=alternatePubId&&(c.pubId=alternatePubId,delete alternatePubId,e[onclick_param_l]=onclick_value_al,b=0,0==ds&&(b=255),c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus+”&las=”+b,createCaf.apply(this,f()))}function f(){var b=[c];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)){“ads”===this.caf.type&&(this.caf.clicktrackUrl=”//cc.sedoparking.com/search/cc.php?”+$.param(e),this.caf.number=h);if(“relatedsearch”===this.caf.type&&2!==prs)return!0;if(“relatedsearch”!==this.caf.type

ممکن است بپسندید...