دانش آموزان مستعد و محروم بیشترین آسیب را از حذف مدارس سمپاد می‌بینند

دانش آموزان مستعد و محروم بیشترین آسیب را از حذف مدارس سمپاد می‌بینند
مسئول بسیج دانشجویی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور نوشت: دانش آموزان مستعد و محروم بیشترین آسیب را از حذف مدارس سمپاد می‌بینند.

دانش آموزان مستعد و محروم بیشترین آسیب را از حذف مدارس سمپاد می‌بینند

مسئول بسیج دانشجویی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور نوشت: دانش آموزان مستعد و محروم بیشترین آسیب را از حذف مدارس سمپاد می‌بینند.
دانش آموزان مستعد و محروم بیشترین آسیب را از حذف مدارس سمپاد می‌بینند
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^

ممکن است بپسندید...