رئیس جمهور بدون اطلاع وسیع و مطالعه دقیق در خصوص علوم انسانی حکم کرد

رئیس جمهور بدون اطلاع وسیع و مطالعه دقیق در خصوص علوم انسانی حکم کرد
بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در جشنواره خوارزمی نوشت: هرگونه حکم‌کردنی درباب علوم انسانی، مستلزم مطالعه دقیق در مسائل آن است و روحانی بر خلاف این منش عمل کرد.

رئیس جمهور بدون اطلاع وسیع و مطالعه دقیق در خصوص علوم انسانی حکم کرد

بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در جشنواره خوارزمی نوشت: هرگونه حکم‌کردنی درباب علوم انسانی، مستلزم مطالعه دقیق در مسائل آن است و روحانی بر خلاف این منش عمل کرد.
رئیس جمهور بدون اطلاع وسیع و مطالعه دقیق در خصوص علوم انسانی حکم کرد
/*!normalize.css v1.1.2 2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb

ممکن است بپسندید...