شاخص رضایتمندی به ارزیابی شورا‌های انضباطی علوم پزشکی اضافه شد

شاخص رضایتمندی به ارزیابی شورا‌های انضباطی علوم پزشکی اضافه شد
دبیر شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت گفت: برای اولین بار در ارزیابی شورا‌های انضباطی دانشگاه‌های علوم پزشکی شاخص رضایت‌مندی ارباب رجوع در شاخص‌های ارزیابی سال ۹۶ گنجانده شد.

شاخص رضایتمندی به ارزیابی شورا‌های انضباطی علوم پزشکی اضافه شد

دبیر شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت گفت: برای اولین بار در ارزیابی شورا‌های انضباطی دانشگاه‌های علوم پزشکی شاخص رضایت‌مندی ارباب رجوع در شاخص‌های ارزیابی سال ۹۶ گنجانده شد.
شاخص رضایتمندی به ارزیابی شورا‌های انضباطی علوم پزشکی اضافه شد
/*!normalize.css v1.1.2

ممکن است بپسندید...