فداکاری‌های سردار قاسم سلیمانی برای حال و آینده کشور جنبه راهبردی دارد

فداکاری‌های سردار قاسم سلیمانی برای حال و آینده کشور جنبه راهبردی دارد
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی خطاب به همایش ادبی «سوختگان وصل» تاکید کرد: فداکاری‌های سردار قاسم سلیمانی در عرصه‌های مختلف دفاع و مجاهدت عظیم است و تاثیرات خدمات او برای حال و آینده کشور جنبه راهبردی دارد.

فداکاری‌های سردار قاسم سلیمانی برای حال و آینده کشور جنبه راهبردی دارد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی خطاب به همایش ادبی «سوختگان وصل» تاکید کرد: فداکاری‌های سردار قاسم سلیمانی در عرصه‌های مختلف دفاع و مجاهدت عظیم است و تاثیرات خدمات او برای حال و آینده کشور جنبه راهبردی دارد.
فداکاری‌های سردار قاسم سلیمانی برای حال و آینده کشور جنبه راهبردی دارد
MIT License

ممکن است بپسندید...