محمد عسگری دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد شد

محمد عسگری دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد شد
در اولین جلسه شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد محمد عسگری به عنوان دبیر این تشکل انتخاب شد

محمد عسگری دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد شد

در اولین جلسه شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد محمد عسگری به عنوان دبیر این تشکل انتخاب شد
محمد عسگری دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد شد

ممکن است بپسندید...