کسی که اولویت اولش پاره کردن برجام بود، یک سال و ٢ ماه است هنوز نتوانسته چنین کند

کسی که اولویت اولش پاره کردن برجام بود، یک سال و ٢ ماه است هنوز نتوانسته چنین کند
وزیر خارجه ایران گفت: کسی که اولویت اولش پاره کردن برجام بود و آن را بدترین توافق تاریخ آمریکا می‌داند، یکسال و دو ماه است هنوز نتوانسته به این کار دست بزند

کسی که اولویت اولش پاره کردن برجام بود، یک سال و ٢ ماه است هنوز نتوانسته چنین کند

وزیر خارجه ایران گفت: کسی که اولویت اولش پاره کردن برجام بود و آن را بدترین توافق تاریخ آمریکا می‌داند، یکسال و دو ماه است هنوز نتوانسته به این کار دست بزند
کسی که اولویت اولش پاره کردن برجام بود، یک سال و ٢ ماه است هنوز نتوانسته چنین کند

ممکن است بپسندید...