استبداد علمی جریان غرب زده از موانع آزاد اندیشی در مجامع دانشگاهی است

استبداد علمی جریان غرب زده از موانع آزاد اندیشی در مجامع دانشگاهی است
دبیر علمی سومین همایش تمدن نوین اسلامی گفت: از مهمترین موانع آزاد اندیشی در مجامع دانشگاهی استبداد علمی جریان غرب زده است که …

استبداد علمی جریان غرب زده از موانع آزاد اندیشی در مجامع دانشگاهی است

دبیر علمی سومین همایش تمدن نوین اسلامی گفت: از مهمترین موانع آزاد اندیشی در مجامع دانشگاهی استبداد علمی جریان غرب زده است که …
استبداد علمی جریان غرب زده از موانع آزاد اندیشی در مجامع دانشگاهی است
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTgzMjkzMTE5MWE2YTAyMDVmOWU5NTRiNGEzMjg1NzhlNTY1Y2Vk&crc=23329c736686c6c63b34e29e8117cfa980bbae60&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

ممکن است بپسندید...