اظهار رضایت نماینده خانواده مدفونین در امامزاده عبدالله شهر ری

اظهار رضایت نماینده خانواده مدفونین در امامزاده عبدالله شهر ری
رئیس اداره اوقاف شهرری از برگزاری جلسه با ارژنگ امیرفضلی به عنوان نماینده خانواده مدفونین در امامزاده عبدالله شهرری خبر داد.

اظهار رضایت نماینده خانواده مدفونین در امامزاده عبدالله شهر ری

رئیس اداره اوقاف شهرری از برگزاری جلسه با ارژنگ امیرفضلی به عنوان نماینده خانواده مدفونین در امامزاده عبدالله شهرری خبر داد.
اظهار رضایت نماینده خانواده مدفونین در امامزاده عبدالله شهر ری
b.push(this.caf)}});return b}var c=pdto.caf,h=pdto.caf.noAds;delete pdto.caf.noAds;c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus;var e={};e[onclick_param_l]=onclick_value_l;e[onclick_param_v]=onclick_value_v;c.pageLoadedCallback=function(b,a){var d=[],c=””;”adult”in a&&((“true”===a.adult

ممکن است بپسندید...