اگر آب در مرزها وجود دارد باید برای آن حساب و کتاب تعریف کرد

اگر آب در مرزها وجود دارد باید برای آن حساب و کتاب تعریف کرد
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت:اگر آب در مرزها وجود دارد باید برای آن حساب و کتاب تعریف کرد که مثلا در بحث رود هیرمند چقدر حقابه ما وارد کشور میشود و چه اثری بر زندگی مردم دارد.

اگر آب در مرزها وجود دارد باید برای آن حساب و کتاب تعریف کرد

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت:اگر آب در مرزها وجود دارد باید برای آن حساب و کتاب تعریف کرد که مثلا در بحث رود هیرمند چقدر حقابه ما وارد کشور میشود و چه اثری بر زندگی مردم دارد.
اگر آب در مرزها وجود دارد باید برای آن حساب و کتاب تعریف کرد

ممکن است بپسندید...