تمرکز پرتو نور روی فضا‌های متراکم بررسی شد

تمرکز پرتو نور روی فضا‌های متراکم بررسی شد
محققان نشان دادند که چگونه می‌توان پرتو نور را روی یک فضای بسیار متراکم متمرکز کرد. این کار برای توسعه‌ی شبکه‌های کوانتومی قابل استفاده است.

تمرکز پرتو نور روی فضا‌های متراکم بررسی شد

محققان نشان دادند که چگونه می‌توان پرتو نور را روی یک فضای بسیار متراکم متمرکز کرد. این کار برای توسعه‌ی شبکه‌های کوانتومی قابل استفاده است.
تمرکز پرتو نور روی فضا‌های متراکم بررسی شد

ممکن است بپسندید...