جزئیات نامه آیت‌الله یزدی به رئیس‌جمهور

جزئیات نامه آیت‌الله یزدی به رئیس‌جمهور
عضو جامعه مدرسین از جزئیات نامه آیت‌الله یزدی به رئیس‌جمهور در زمینه‌های مختلف خبر داد.

جزئیات نامه آیت‌الله یزدی به رئیس‌جمهور

عضو جامعه مدرسین از جزئیات نامه آیت‌الله یزدی به رئیس‌جمهور در زمینه‌های مختلف خبر داد.
جزئیات نامه آیت‌الله یزدی به رئیس‌جمهور
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTgyOTMzNTM0N2EwMjI3ZWM1MjI3MjEzYTJiMmYyMWE1MjlkNDI4&crc=6a42df2ecbde02499c99f48f7df59082e5b76db2&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

ممکن است بپسندید...