ظریف با نخست‌وزیر بلغارستان دیدار و پیرامون مسائل منطقه گفتگو کردند

ظریف با نخست‌وزیر بلغارستان دیدار و پیرامون مسائل منطقه گفتگو کردند
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر بلغارستان دیدار و گفتگو کرد

ظریف با نخست‌وزیر بلغارستان دیدار و پیرامون مسائل منطقه گفتگو کردند

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر بلغارستان دیدار و گفتگو کرد
ظریف با نخست‌وزیر بلغارستان دیدار و پیرامون مسائل منطقه گفتگو کردند
/*!normalize.css v1.1.2

ممکن است بپسندید...