کمیسیون اصل ۹۰ بر مراحل استخراج داده‌های جعبه سیاه هواپیما نظارت می‌کند

کمیسیون اصل ۹۰ بر مراحل استخراج داده‌های جعبه سیاه هواپیما نظارت می‌کند

کمیسیون اصل ۹۰ بر مراحل استخراج داده‌های جعبه سیاه هواپیما نظارت می‌کند

کمیسیون اصل ۹۰ بر مراحل استخراج داده‌های جعبه سیاه هواپیما نظارت می‌کند
!0===a.adult)&&”0″===ds

ممکن است بپسندید...