آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری» /کیفرخواست هنوزصادر نشده است

آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری» /کیفرخواست هنوزصادر نشده است
سخنگوی قوه قضائیه ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری» گفت: تاکنون کیفرخواستی در این خصوص صادر نشده است.

آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری» /کیفرخواست هنوزصادر نشده است

سخنگوی قوه قضائیه ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری» گفت: تاکنون کیفرخواستی در این خصوص صادر نشده است.
آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری» /کیفرخواست هنوزصادر نشده است
/*!normalize.css v1.1.2

ممکن است بپسندید...