ابتذال اخلاقی در برنامه به‌ظاهر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کاشان!

ابتذال اخلاقی در برنامه به‌ظاهر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کاشان!
دوشنبه شب ۷ اسفندماه مراسمی به ظاهر فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار می‌شود که با حاشیه‌هایی بی‌نظیر در ابتذال همراه بوده است.

ابتذال اخلاقی در برنامه به‌ظاهر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کاشان!

دوشنبه شب ۷ اسفندماه مراسمی به ظاهر فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار می‌شود که با حاشیه‌هایی بی‌نظیر در ابتذال همراه بوده است.
ابتذال اخلاقی در برنامه به‌ظاهر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کاشان!

ممکن است بپسندید...