اقتصاد کشور در مسیر توسعه قرار ندارد

اقتصاد کشور در مسیر توسعه قرار ندارد
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: در شرایط فعلی، اقتصاد در مسیر توسعه و توازن قرار ندارد و فقدان خلاقیت احساس می‌شود.

اقتصاد کشور در مسیر توسعه قرار ندارد

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: در شرایط فعلی، اقتصاد در مسیر توسعه و توازن قرار ندارد و فقدان خلاقیت احساس می‌شود.
اقتصاد کشور در مسیر توسعه قرار ندارد

ممکن است بپسندید...