روابط تجاری خود با ایران را قطع کنید

روابط تجاری خود با ایران را قطع کنید
یک موسسه آمریکایی که حامی رژیم صهیونیستی است و مهم‌ترین نقش را در تدوین سیاست‌های ضدایرانی دولت آمریکا داشته از دولت استرالیا خواسته مراودات تجاری خود را با ایران قطع کنند.

روابط تجاری خود با ایران را قطع کنید

یک موسسه آمریکایی که حامی رژیم صهیونیستی است و مهم‌ترین نقش را در تدوین سیاست‌های ضدایرانی دولت آمریکا داشته از دولت استرالیا خواسته مراودات تجاری خود را با ایران قطع کنند.
روابط تجاری خود با ایران را قطع کنید
MIT License (“false”===a.adult

ممکن است بپسندید...