هفتمین رویداد دورهمی فعالان نرم‌افزار‌های مذهبی برگزار شد

هفتمین رویداد دورهمی فعالان نرم‌افزار‌های مذهبی برگزار شد
در رویداد دورهمی فعالان نرم‌افزار‌های مذهبی، برنامه‌هایی همچون معرفی نرم‌افزار‌ها و تولیدات، داستان موفقیت و گفت‌وگوی رو در روی فعالان این حوزه صورت پذیرفت.

هفتمین رویداد دورهمی فعالان نرم‌افزار‌های مذهبی برگزار شد

در رویداد دورهمی فعالان نرم‌افزار‌های مذهبی، برنامه‌هایی همچون معرفی نرم‌افزار‌ها و تولیدات، داستان موفقیت و گفت‌وگوی رو در روی فعالان این حوزه صورت پذیرفت.
هفتمین رویداد دورهمی فعالان نرم‌افزار‌های مذهبی برگزار شد

ممکن است بپسندید...