پشت پرده تحرکات اخیر در دانشگاه علوم و تحقیقات

پشت پرده تحرکات اخیر در دانشگاه علوم و تحقیقات
علی ترابی معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم و تحقیقات گفت: متاسفانه چند روزی است برخی تحرکات مشکوک در واحد علوم و تحقیقات در پوشش اعتراض به تغییر و تحول برخی اساتید مشاهده می شود، که پشت پرده آن برای ما کاملا واضح و مبرهن است.

پشت پرده تحرکات اخیر در دانشگاه علوم و تحقیقات

علی ترابی معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم و تحقیقات گفت: متاسفانه چند روزی است برخی تحرکات مشکوک در واحد علوم و تحقیقات در پوشش اعتراض به تغییر و تحول برخی اساتید مشاهده می شود، که پشت پرده آن برای ما کاملا واضح و مبرهن است.
پشت پرده تحرکات اخیر در دانشگاه علوم و تحقیقات

ممکن است بپسندید...