اسلامی کردن علوم انسانی مستلزم کشف و ترویج نظریاتی است که با باور‌ها و ارزش‎های اسلامی ساز‌گار باشد

اسلامی کردن علوم انسانی مستلزم کشف و ترویج نظریاتی است که با باور‌ها و ارزش‎های اسلامی ساز‌گار باشد
زارع مقرر دیدگاه استاد مصباح یزدی در نشست علم دینی گفت: دینی و یا اسلامی کردن علوم انسانی مستلزم کشف و ترویج نظریات و تفسیر‌ها و تجویز روش‎هایی است که با باور‌ها و ارزش‎های اسلامی ساز‌گار باشد.

اسلامی کردن علوم انسانی مستلزم کشف و ترویج نظریاتی است که با باور‌ها و ارزش‎های اسلامی ساز‌گار باشد

زارع مقرر دیدگاه استاد مصباح یزدی در نشست علم دینی گفت: دینی و یا اسلامی کردن علوم انسانی مستلزم کشف و ترویج نظریات و تفسیر‌ها و تجویز روش‎هایی است که با باور‌ها و ارزش‎های اسلامی ساز‌گار باشد.
اسلامی کردن علوم انسانی مستلزم کشف و ترویج نظریاتی است که با باور‌ها و ارزش‎های اسلامی ساز‌گار باشد
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTk3MzM3MTMzM2EyMGUwNzU3OWM5MjAzNGU1MWYxZGNhNjk1OTcy&crc=9be55feb7c2cc141984c58b430fbc807f15151dd&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^

ممکن است بپسندید...