تصمیم گیری ها درباره موضوع آب در دولت یکپارچه می شود

تصمیم گیری ها درباره موضوع آب در دولت یکپارچه می شود
وزیر نیرو گفت: در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، از تقسیم کردن موضوع آب به منظور ساده‌سازی به بخش‌های مختلف برای هر دستگاه پرهیز و تصمیم‌گیری‌ها یکپارچه می‌شود.

تصمیم گیری ها درباره موضوع آب در دولت یکپارچه می شود

وزیر نیرو گفت: در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، از تقسیم کردن موضوع آب به منظور ساده‌سازی به بخش‌های مختلف برای هر دستگاه پرهیز و تصمیم‌گیری‌ها یکپارچه می‌شود.
تصمیم گیری ها درباره موضوع آب در دولت یکپارچه می شود

ممکن است بپسندید...