حل مسئله فلسطین نشانگر وجود حق و عدالت در جهان است

حل مسئله فلسطین نشانگر وجود حق و عدالت در جهان است
شیخ الازهر از مسئله فلسطین به عنوان «أم المسائل» خاورمیانه یاد و تأکید کرد که بدون حل عادلانه این قضیه جهان روی آرامش به خود نخواهد دید.

حل مسئله فلسطین نشانگر وجود حق و عدالت در جهان است

شیخ الازهر از مسئله فلسطین به عنوان «أم المسائل» خاورمیانه یاد و تأکید کرد که بدون حل عادلانه این قضیه جهان روی آرامش به خود نخواهد دید.
حل مسئله فلسطین نشانگر وجود حق و عدالت در جهان است

ممکن است بپسندید...