درخواست ثبت روز وکیل در تقویم به شورای انقلاب فرهنگی تقدیم شد

درخواست ثبت روز وکیل در تقویم به شورای انقلاب فرهنگی تقدیم شد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور، از ارائه درخواست ثبت روز وکیل به شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال موافقت رئیس‌جمهور با این امر خبر داد.

درخواست ثبت روز وکیل در تقویم به شورای انقلاب فرهنگی تقدیم شد

معاون حقوقی رئیس‌جمهور، از ارائه درخواست ثبت روز وکیل به شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال موافقت رئیس‌جمهور با این امر خبر داد.
درخواست ثبت روز وکیل در تقویم به شورای انقلاب فرهنگی تقدیم شد

ممکن است بپسندید...