قانون بیشتر یعنی عدالت کمتر

قانون بیشتر یعنی عدالت کمتر
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب‌، رشوه‌، اختلاس، سرقت‌، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات‌، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی و … گرفته و به صاحب حق رد کند.

قانون بیشتر یعنی عدالت کمتر

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب‌، رشوه‌، اختلاس، سرقت‌، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات‌، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی و … گرفته و به صاحب حق رد کند.
قانون بیشتر یعنی عدالت کمتر

ممکن است بپسندید...