مخالفت بغداد با پایگاه دائمی آمریکا در عراق: حاکمیت خط قرمز ماست

مخالفت بغداد با پایگاه دائمی آمریکا در عراق: حاکمیت خط قرمز ماست
وزیر امور خارجه عراق حاکمیت کشورش را خط قرمز توصیف و تاکید کرد که آمریکا نباید حضوری دائمی در عراق داشته باشد.

مخالفت بغداد با پایگاه دائمی آمریکا در عراق: حاکمیت خط قرمز ماست

وزیر امور خارجه عراق حاکمیت کشورش را خط قرمز توصیف و تاکید کرد که آمریکا نباید حضوری دائمی در عراق داشته باشد.
مخالفت بغداد با پایگاه دائمی آمریکا در عراق: حاکمیت خط قرمز ماست

ممکن است بپسندید...