٣٠ درصد خطوط تلفن امکان ارائه اینترنت بیش از ٢ مگابیت را ندارند

٣٠ درصد خطوط تلفن امکان ارائه اینترنت بیش از ٢ مگابیت را ندارند
وزیر ارتباطات گفت: ٣٠ درصد خطوط تلفن ثابت ظرفیت ارائه اینترنت با سرعت بیش از ٢ مگابیت را ندارند.

٣٠ درصد خطوط تلفن امکان ارائه اینترنت بیش از ٢ مگابیت را ندارند

وزیر ارتباطات گفت: ٣٠ درصد خطوط تلفن ثابت ظرفیت ارائه اینترنت با سرعت بیش از ٢ مگابیت را ندارند.
٣٠ درصد خطوط تلفن امکان ارائه اینترنت بیش از ٢ مگابیت را ندارند

ممکن است بپسندید...