ادعای ارتش ترکیه مبنی بر تسلط بر هفت منطقه جديد در عفرين

ادعای ارتش ترکیه مبنی بر تسلط بر هفت منطقه جديد در عفرين
ترکیه مدعی شد بر هفت منطقه جديد در عفرين مسلط شده است.

ادعای ارتش ترکیه مبنی بر تسلط بر هفت منطقه جديد در عفرين

ترکیه مدعی شد بر هفت منطقه جديد در عفرين مسلط شده است.
ادعای ارتش ترکیه مبنی بر تسلط بر هفت منطقه جديد در عفرين

ممکن است بپسندید...