تکذیب خبر «شنیده‌شدن صدای انفجار خمپاره» توسط فرماندار شهرستان ری

تکذیب خبر «شنیده‌شدن صدای انفجار خمپاره» توسط فرماندار شهرستان ری

تکذیب خبر «شنیده‌شدن صدای انفجار خمپاره» توسط فرماندار شهرستان ری

تکذیب خبر «شنیده‌شدن صدای انفجار خمپاره» توسط فرماندار شهرستان ری

ممکن است بپسندید...