جشنواره رویش زمینه‌ای برای هم افزایی بسیج دانشجویی و هنرمندان است/دانشجویان هنرمند حمایت و توانمند شوند

جشنواره رویش زمینه‌ای برای هم افزایی بسیج دانشجویی و هنرمندان است/دانشجویان هنرمند حمایت و توانمند شوند
مسئول بسیج هنرمندان استان یزد با اشاره به اینکه در انقلاب اسلامی با کمبود هنرمند انقلابی روبرو هستیم، گفت: جشنواره رویش زمینه‌ای برای هم افزایی بیشتر بین بسیج دانشجویی و بسیج هنرمندان است.

جشنواره رویش زمینه‌ای برای هم افزایی بسیج دانشجویی و هنرمندان است/دانشجویان هنرمند حمایت و توانمند شوند

مسئول بسیج هنرمندان استان یزد با اشاره به اینکه در انقلاب اسلامی با کمبود هنرمند انقلابی روبرو هستیم، گفت: جشنواره رویش زمینه‌ای برای هم افزایی بیشتر بین بسیج دانشجویی و بسیج هنرمندان است.
جشنواره رویش زمینه‌ای برای هم افزایی بسیج دانشجویی و هنرمندان است/دانشجویان هنرمند حمایت و توانمند شوند

ممکن است بپسندید...