حواشی اردوی‌های مختلط و جشن‌های مبتذل در دانشگاه!

حواشی اردوی‌های مختلط و جشن‌های مبتذل در دانشگاه!
انجمن‌های اسلامی دانشجویان با توجه به دگردیسی‌های عقیدتی در دهه‌ هفتاد و پس از ان به دلایل انحراف فکری و عقیدتی و مقابله با نظام اسلامی به تدریج تعلیق و بسته شده‌اند.

حواشی اردوی‌های مختلط و جشن‌های مبتذل در دانشگاه!

انجمن‌های اسلامی دانشجویان با توجه به دگردیسی‌های عقیدتی در دهه‌ هفتاد و پس از ان به دلایل انحراف فکری و عقیدتی و مقابله با نظام اسلامی به تدریج تعلیق و بسته شده‌اند.
حواشی اردوی‌های مختلط و جشن‌های مبتذل در دانشگاه!

ممکن است بپسندید...