دولت خود را بی‌نیاز از نظرات مردم می‌داند

دولت خود را بی‌نیاز از نظرات مردم می‌داند
خيلي از وزرا باب گفت‌وگو و مفاهمه را بسته‌اند و خود را مبسوط‌اليد نسبت به افكار عمومي مي‌دانند و در عمل نشان داده‌اند اعتقاد فرآيندي نسبت به نظرات مردم ندارند و خود را بي‌نياز از ديدگاه مردم مي‌دانند.

دولت خود را بی‌نیاز از نظرات مردم می‌داند

خيلي از وزرا باب گفت‌وگو و مفاهمه را بسته‌اند و خود را مبسوط‌اليد نسبت به افكار عمومي مي‌دانند و در عمل نشان داده‌اند اعتقاد فرآيندي نسبت به نظرات مردم ندارند و خود را بي‌نياز از ديدگاه مردم مي‌دانند.
دولت خود را بی‌نیاز از نظرات مردم می‌داند

ممکن است بپسندید...